مشبک لیزری

نقوش سنتی توسط لیزر رو صفحات روکشی برش می خورند.در این محصول با توجه به سفارش مشتری می توان از انواع روکش استفاده کرد.