ارسی الت و لقط گره تو پر چوب چنار و چوب گردو

ارسی شیشه رنگی می باشد که به جای شیشه رنگی از چوب های با رنگ های متفاوت استفاده می شود.

دسته بندی: