آلت و لقط

18

تصویر: 

محصول ارسی - 18

دسته بندی: 

محراب چوب چنار و گردو

تصویر: 

این مجموعه چند منظوره در شهر تاریخی اصفهان با زیربنای 6000 متر مربع بنا شده که کلیه دربها و پنجره هایی که از اهمیت برخوردار بوده اند به صورت سنتی، ارسی سازی شده اند. نمای بیرونی این بنا از ارسی شش و دوازه بهره برده که توسط طرح های اسلیمی محصور گردیده است.